O Firmie

O Firmie

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od dwudziestu lat.

W tym okre­sie zamontowaliśmy wykła­dziny ela­styczne i dywanowe, oraz panele winylowe w wielu obiek­tach uży­tecz­no­ści publicz­nej: na uczel­niach, w szko­łach, przed­szko­lach, żłobkach, szpi­ta­lach, gabi­ne­tach, urzę­dach, ban­kach, biu­rach, skle­pach, hote­lach, restau­ra­cjach, a także obiek­tach spor­to­wych, i przemysłowych.

Dysponujemy rów­nież che­mią budow­laną do kom­plek­so­wego przy­go­to­wa­nia pod­łoża i kle­je­nia wykła­dzin róż­nego typu, a także wyko­nu­jemy grun­towne maszy­nowe czysz­cze­nie z nało­że­niem powłok zabezpieczających.

Oferujemy szeroko zakrojoną pomoc od początku procesu powstawania projektu, aż do zakończenia jego realizacji i obsługi po inwestycyjnej.

Adres

Os. Strusia 4
31-807 Kraków


ul. Popiełuszki 2D
32-050 Skawina

Social Media

All Rights Reserved © 2019 carpet.pl | Wykonanie TrendSEO.pl